Наші досягнення

Наші здобутки та напрацювання

У шкільному методичному кабінеті наявні тематичні теки  «Зерна педагогічного досвіду» (по предметах), матеріали творчих звітів вчителів, кращі методичні розробки уроків. Значно удосконалилася структура методичної роботи з вчителями та  вихователями, яка спрямована на постійне зростання фахової і професійної майстерності педагогів. В рамках методичних об’єднань вчителів і вихователів 1-10 класів проведено семінар-практикум «Педагогічні аспекти майстерності педагога», де розглядалися актуальні проблеми і шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу за рахунок підвищення професійної майстерності. Для надання допомоги  молодим спеціалістам створено і працює школа молодого вчителя «Шанс», надаються індивідуальні консультації, поради психолога, заступником директора з навчально-виховної роботи, з виховної роботи  іншими фахівцями школи. Вихователь Піщанська Т.І. провела анкетування з молодим вихователем Логвіновою Н.С. «Як  Вам працюється в школі», а Удот В.М. надає допомогу педагогу-організатору Андрієнко Н.А.. Організовано взаємовідвідування вихователями заходів, режимних  моментів, педагогічне спілкування. З метою обміном педагогічним досвідом вихователь Колісниченко К.А. провела круглий стіл з актуальних проблем виховання «Вихователь та учень, взаєморозуміння, культура спілкування». Значно сприяє росту педмайстерності самоосвітня робота вихователя. У школі в березні проводилась декада педагогічної майстерності вчителів і вихователів, пропонувалися цікаві нестандартні відкриті уроки,  виховні години, масові заходи.


Творчий підхід виявили педагоги Сторожук Т.П., Демидова М.М., Литовченко Г.М., Паутова С.О., вихователі Кардаш Г.А., Піщанська Т.І., Слива Н.Ю., Пономаренко М.А., Луньова М.А., Удот В.М., Колісниченко К.А. В школі працює творча група вищої майстерності, метою якої є: активізувати діяльність учителів, залучати їх до спільної роботи, сприяти самореалізації особистості педагога. Система корекційно-відновлювальної роботи, забезпечення соціально-психологічної реабілітації і трудової адаптації вихованців у навчальному закладі здійснюються відповідно до положень Концепції державного стандарту спеціальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту". Загальноосвітня підготовка учнів розглядається у поєднанні з формуванням соціально адаптованої особистості. Діяльність педагогічного колективу у напряму соціального захисту учнів спрямована на виконання Закону України «Про охорону дитинства», Конвенції ООН про права дитини, постанов Кабінету Міністрів України «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування» № 226 від 5 квітня 1994 року, «Правил опіки та піклування» № 2386/3680 від 17 червня 1996 року. На реалізацію заходів щодо подолання бездоглядності та безпритульності велика увага на засіданнях педагогічних рад, психолого-педагогічних семінарів, методичних об'єднань приділяється науково-методичним підходам до організації навчально-виховного та корекційно-розвивального процесів для дітей із особливими освітніми потребами, відповідно до законодавчих положень держави. Так, кожного року проводяться тижні правових знань, де діти знайомляться з законодавчими документами щодо соціального захисту, розглядають не тільки права, а й обов'язки, відповідальність. Ця робота проводиться відповідно до  принципу послідовності, починаючи з першого класу, де учнів ознайомлюють з елементарними поняттями, а в старших класах обговорюються актуальні питання майбутнього життя. Педагогічний колектив школи працює над проблемою « Від інноваційних технологій освіти через педагогічну майстерність вчителя до формування особистості учня та підготовки його до життя в сучасних умовах», тому чільне місце у системі роботи приділяється створенню умов для адаптації та інтеграції учнів з особливими потребами до суспільства. У  межах реалізації проблеми колективом школи сплановано систему корекційно-відновлювальної роботи з вихованцями на основі урахування специфіки порушень психофізичного розвитку дитини та відповідного навчального і програмно-методичного забезпечення. Необхідно відзначити роботу психолого-дефектологічних семінарів з питань особливостей навчання дітей з особливими освітніми потребами. Розгляд таких тем, як «Олігофренопедагогіка», «Розвиток аномальної дитини», «Особливості пізнавальної діяльності учнів з психофізичними вадами», «Сучасний урок: принципи та методи навчання», «Домашнє завдання та його місце в навчальному процесі», «Організація роботи з підручником» сприяє професійному рівню педагогів щодо підходів до навчання дітей з особливими освітніми потребами, підбору певних методик роботи відповідно до психофізичної вади вихованця, що є важливим, оскільки не всі педагогічні працівники мають дефектологічну освіту. Соціально-психологічна служба закладу спрямовує свою роботу на забезпечення соціально-психологічної реабілітації і трудової адаптації вихованців.


Практичний психолог Філіпчик Л.В. є учасником шкільних семінарів, заходів, нарад, на яких інформує про психологічні аспекти навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами. На основі діагностичної роботи проводить консультування педагогів та батьків учнів з питань корекції поведінки, особливостей виховання та навчання учнів, трудової адаптації та інтеграції до суспільства. Соціальний педагог Масаніна А.В. велику увагу приділяє питанням соціального та правового захисту дітей, проводить просвітницько-консультативну роботу з усіма учасниками навчально-виховного процесу. Невід'ємною частиною загального корекційного процесу школи-інтернату є діяльність вчителя-логопеда освітнього закладу - Куц Л.П. Вади мовлення у вихованців ускладнюються низьким рівнем інтелектуального розвитку. Робота логопеда триває роками, але прослідковуються прогресивні тенденції на рівні вимови звуків (звуко-буквеного аналізу), розвитку моторики мускульних м'язів руки, розвитку пам'яті, просторової орієнтації, закріплення правильної вимови. Куц Л.П. на заняттях використовує різноманітний дидактичний матеріал, логопедичні ігри, застосовує ілюстративний матеріал, індивідуальні мовленнєві картки з дітьми-логопатами, що сприяє посиленню корекційного впливу. Корекційні заняття з соціально-побутового орієнтування проводить Пантюхова Л.А. Зміст програми з курсу (харчування, культура поведінки, транспорт, бюджет сім'ї, особиста гігієна тощо) має на меті підготувати учнів до самостійного життя і праці, сформувати вміння і навички, що сприятимуть соціальній адаптації. Уроки праці, що проводить Гончаров С.М., мають практичну спрямованість, отриманий досвід позитивно впливатиме на самостійне життя та соціалізацію вихованців. Необхідно зазначити, що в аспекті трудової адаптації ведеться комплексна робота: розроблено систему профорієнтаційної роботи, що включає різні форми та методи взаємодії з вихованцями; проводиться індивідуальна та групова робота під час класних, загальношкільних заходів, анкетування, бесіди, зустрічі з цікавими людьми тощо. У рамках інформаційно-роз'яснювальної кампанії з 2008 року адміністрацією школи укладено багатосторонню угоду на регіональному рівні про співпрацю з питань профорієнтаційної роботи з державною службою зайнятості, громадськими організаціями, засобами масової інформації. Також, на кожного учня в класному колективі розроблені індивідуальні профорієнтаційні картки, що включають діагностичні матеріали та відображують дані спостережень вчителів та вихователів за розвитком нахилів і здібностей учнів. На реалізацію завдань профільної освіти працює і клуб «Співдружність». З метою надання діагностичної, просвітницько-консультативної роботи організовано роботу лекторію, зустрічі з представниками різних професій, виставки, анкетування, екскурсії тощо. У цьому аспекті слід відзначити роботу таких педагогічних працівників: Демидова М.М. («Сім кроків назустріч професії», «Право на освіту»),Слива Н.Ю. («Таємниця бджілки-трудівниці»), Колісниченко Т.А. («Професії наших батьків»), Удот Т.М. («Сто доріг, серед них одна - твоя»). На виконання Національної Програми «Діти України», Національної  Доктрини розвитку освіти, Концепції громадянської освіти, Комплексної Програми профілактики та запобігання  поширення наркоманії, токсикоманії педагогічним колективом школи розроблена система роботи з учнями різного віку щодо соціально-психологічної реабілітації (в аспекті формування навичок здорового способу життя). Відповідно до плану роботи закладу проводяться  тижні  фізкультури  і  спорту, загально шкільні змагання «Старти надій» (вчитель фізичного виховання Кривушко С.В.). Сплановано заходи санітарно-гігієнічної пропаганди серед учнів та батьків (запрошення медичних працівників для читання лекцій щодо профілактики алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління тощо). Матеріали роботи класних  керівників з даного питання зібрані у теці «Це шкідливо».